گواهينامه ISO 9001-2015

هدف از استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکت شیمیایی و تحقیقات صنعتی ساوه اثبات توانایی این شرکت در تولید محصولاتی مطابق با نیازمندیهای مشتری و الزامات قانونی می باشد که با بکارگیری مؤثر نظام و فرآیندهایی برای بهبود مداوم آن و تضمین برآوردن الزامات قانونی و نیازمندیهای مشتری، رضایت مشتریان را ارتقاء بخشد.